Fritidsmedel

Rutiner och riktlinjer för hyresgästernas fritidsverksamhet

Vad menas med fritidsverksamhet?

De aktiviteter som bedrivs inom fritidsverksamhetens ram skall medverka till att bostadsområdet berikas med olika aktiviteter som skall komma alla hyresgäster till del. En aktiv fritidsverksamhet kan också ses som en konkurrensfördel, att höja kvalitén, för de allmännyttiga bostadsföretagen jämfört med privata fastighetsförvaltningar.

Aktiviteterna skall förberedas på ett noggrant sätt:

De lokala hyresgästföreningarnas styrelse genomför en planering och budgetering över de verksamheter som de har för avsikt att bedriva under det kommande verksamhetsåret.

Verksamhetsplanen och den beräknade kostnaden skall sedan diskuteras och beslutas på ett bostadsmöte dit samtliga av bostadsområdets hyresgäster kallats. Redan i kallelsen skall det framgå vilka aktiviteter som är planerade och hur mycket de får kosta. Det är viktigt att alla hyresgäster på så sätt då får kännedom om styrelsens förslag, och därmed får ökad möjlighet att förebereda sig inför mötet.

Aktiviteter som bör prioriteras:

Huvudinriktningen skall vara att merparten av verksamheten skall ske på bostadsområdet eller i direkt anslutning till detta. Samverkan med andra organisationer bör ske i så stor utsträckning som möjligt.

exempel på aktiviteter:

  • Gårdsfester
  • Städdagar
  • Grillkvällar
  • Surströmmingsfester
  • Kräftskivor
  • Filmkvällar
  • Studiecirklar

Verksamheten bör självfallet anpassas efter de lokala förutsättningarna. Är det ett bostadsområde med många barnfamiljer så är det lämpligt att prioritera barn och ungdomsverksamhet. Om bostadsområdet däremot har många äldre hyresgäster är det lämpligt att anpassa aktiviteterna så att de mer passar dessa.

Vilka resor får förekomma:

Det finns naturligtvis undantag från huvudregeln att all verksamhet skall bedrivas på bostadsområdet. Ett undantag är resor till olika nöjesparker med inriktning på barn och ungdom.  En annan aktivitet som är uppskattad , och kan rekomenderas är kolloverksamhet där barn och ungdom får tillbringa några sommardagar på exempelvis Smörnäs. Det är också fullt tillåtet att genomföra kortare resor , som exempelvis teaterbesök till Norrsundet eller Gammelstilla.

 Resor som inte är tillåtna:

Det har förekommit teater resor till exempelvis Stockholm där det ingår både resa, teaterbiljett och kanske också middag. Den typen av resor ska inte förekomma i fortsättningen. Det är allt för utmanande att ett fåtal hyresgäster åker på sådana aktiviteter på i stort sett andras bekostnad.

Deltagaravgifter

Deltagaravgifter till olika aktiviteter är fullt tillåtna. Om en förening exempelvis ordnar en luciafest med julmat är det inte orimligt att i samband med anmälan ta ut en avgift på exempelvis 50kr per person. När det gäller andra vuxenaktiviteter som exempelvis kortare resor bör huvudregeln vara att minst halva kostnaden tas ut som deltagaravgift.

När det gäller barn och ungdomsverksamhet bör avgifterna, i den mån de överhuvudtaget skall förekomma, vara närmast symboliska.

 

Antaget på Gävleföreningens styrelsemöte 2008-10-23

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)